Obecnie

W dniu 31 maja 2013r. zakończono prace związane z realizacją projektu pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce – etap I” Projekt objął swoim zakresem kompleksową rozbudowę systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie gminy Ropczyce, powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w woj. podkarpackim. Przedsięwzięcie realizowane było na terenie działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ropczycach, które użytkuje i eksploatuje infrastrukturę wodno- kanalizacyjną. W ramach projektu rozbudowano system kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz system wodociągowy. Zakres obejmował budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 30,6 km, 11 pompowni ścieków, ok. 1,0 km nowej kanalizacji deszczowej, ok. 1,9 km sieci wodociągowej. Dodatkowo poza projektem wykonano 16,1 km kanalizacji sanitarnej. Z okazji zakończenia projektu odDSC00003było się uroczyste spotkanie z udziałem zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczyli mi. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Rzeszowie, Urzędu miejskiego w Ropczycach, Rady Miasta, Wykonawcy robót budowlanych, Inżyniera Kontraktu, Jednostki Realizującej Projekt. W trakcie spotkania Prezes Zarządu PUK Sp. z o.o. Pan Janusz Środa przedstawił prezentację na temat historii realizowanego projektu, jego oddziaływania na środowisko oraz poprawę warunków życia mieszkańców Ropczyc.


PUK Sp z o.o. zakupił nowy samochód i urządzenia do obsługi sieci.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. nabyło w ramach projektu pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce – etap I” nowe urządzenia. Dzięki prowadzonemu wuko1projektowi możliwy był zakup nowego samochodu do ciśnieniowego mycia kanalizacji, przewoźnej pompy o wysokiej wydajności oraz przewoźnego agregatu prądotwórczego. Zakupiony samochód jest jedynym tego rodzaju pojazdem w naszym regionie wyposażonym w nowoczesne urządzenie do mycia i udrażniania kanalizacji. Zastosowana pompa ma wydajność 120bar/-70l z możliwością płynnej regulacji ciśnienia i jest napędzana z oddzielnego silnika. W urządzeniu zastosowano między innymi układ umożliwiający szybkie napełnianie 800l zbiornika bezpośrednio z hydrantu, automatyczne rozwijanie/ zwijanie węża, nagrzewnicę postojową umożliwiającą pracę w niskiej temperaturze. Urządzenie zostało zamontowane na samochodzie Mercedes Sprinter 313 wyposażonym dodatkowo w napęd 4x4. Dzięki niewielkiej masie nie przekraczającej 3,5t oraz niewielkim wymiarom pojazd charakteryzuje się wysoką mobilnością tak ważną z uwagi na ciasną zabudowę Ropczyc oraz ukształtowanie terenu. Ponadto udało się zakupić również przewoźną pompę do ścieków. Pompa o wydajności ponad 150m3/h wspomagana jest przez dodatkową pompę próżniową o wydajności 50m3/h. Urządzenie może mieć szerokie zastosowanie dzięki dużemu wolnemu przelotowi wirnika ponad 40mm, zastosowaniu złączy do węży typu STORZ H110 oraz użyciu do napędu silnika diesla z możliwością płynnej regulacji obrotów zapewniającego długą nieprzerwaną pracę. Cały zespół ma charpompaakter przewoźny gdyż został zamontowany na podwoziu samojezdnym co zwiększa możliwości potencjalnego zastosowania. W celu zapewnienia nieprzerwanej pracy pompowni ścieków wybudowanych w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce – etap I” zakupiony został również agregat prądotwórczy zamontowany na podwoziu jezdnym. Agregat napędzany jest silnikiem diesla i wytwarza moc nominalagregatną 17kW. Zespół przystosowany jest do pracy na wolnym powietrzu, a w celu zmniejszenia poziomu hałasu zamknięty jest w obudowie dźwiękochłonnej. Zakupiony samochód i urządzenia będą służył utrzymaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej wybudowanej w ramach prowadzonego projektu w celu zapewnienia jej bezawaryjnej i długotrwałej pracy.


Realizowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. projekt pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce –etap I” blisko zakończenia. Dobiegają końca prace związane z projektem budowy kanalizacji, wodociągu oraz kanalizacji deszczowej pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce –etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Realizowany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych od 2009r. projekt jest największym tego typu z dotychczas prowadzonych na terenie miasta i gminy Ropczyce. Dzięki współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej udało się skanalizować znaczną część miasta, co przekłada się bezpośrednio na komfort życia mieszkańców, atrakcyjność miasta oraz pporo12rzyczynia się w znacznej mierze do ochrony środowiska. W ramach projektu wykonano ponad 30 800mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz ponad 8700mb przyłączy do budynków. Ogólne zaawansowanie projektu wynosi 96%. Wykonawca robót budowlanych zakończył budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz montaż przepompowni ścieków. Obecnie prowadzone są prace związane z odbiorami poszczególnych odcinków sieci, które są niezbędne do oddania do eksploatacji a tym samym wykonywania przyłączy kanalizacji od budynków. W tym roku ukończono już prace budowlane obejmujące również wykonywanie przyłączy mi. Na Os. Za stadionem, Os. Śródmieście oraz przy ul. W. Witosa, Dębowej i Topolowej. W chwili obecnej wykonywane są przyłącza na ostatnim niezakończonym zadaniu tj. w rejonie Os. Chechły. Docelowo wykonanie wszystkich przyłączy zaplanowano na koniec 2012r. W ostatnim czasie zostały wykonane również drogi osiedlowe na Os. Za Stadionem oraz przy ul. Dębowej. Na wcześniej przygotowanej podbudowie położono nawierzchnię asfaltową a w niedługim czasie zostaną rozpoczęte prace związane z budową chodników. Docelowo w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce –etap I” podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie około 600 budynków z obszaru całego miasta.


W dalszym ciągu realizowany jest projekt „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce –etap I”. Zakończenie projektu przewidziano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na październik 2012r. Większość prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Ropczyc zostało zakończonych. W trakcie realizacji pozostaje zadanie obejmujące swoim zakresem Os. Chechły oraz Os. Śródmieście. Obecnie wykonawca robót budowlanych wykonuje ostatnie odcinki sieci kanalizacyjnej w rejonie Os. Chechły. W ostatnich miesiącach prowadzone są również prace związane z wykończeniem i montażem osprzętu wraz z monitoringiem na 10 z 11 przepompowni ścieków wchodzących w zakres projektu. Przepompownie zlokalizowane są w rejonie Os. Chechły oraz Os. Śródmieście a ich uruchomienie jest konieczne do wykonywania dalszych przyłączeń budynków. W miarę postępu robót budowlanych Wykonawca będzie przedstawiał do odbioru Inżynierowi Kontraktu ukończone fragmenty sieci. Wykonywanie przyłączeń budynków na pozostałych zadaniach zostało niemal ukończone. Dodatkowo w dalszym ciągu trwa budowa dróg osiedlowych na Osiedlu za Stadionem. Do chwili obecnej wykonano podbudowę ziemną, osadzono częściowo krawężniki oraz rozpoczęto przygotowywanie podbudowy kamiennej pod warstwę asfaltu. WykoDSC00014nawca odnotował niewielkie opóźnienie realizowanych robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego jednak termin zakończenia całej inwestycji nie jest zagrożony. Nadrobienie powstałego opóźnienia zaplanowano w okresie letnim. Zaawansowanie rzeczowe projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce –etap I” kształtuje się na poziomie 86,7%. Zakończenie prac budowlanych przewidziano na październik 2012 roku.


W okresie zimowym na przełomie 2011-2012r. prace budowlane prowadzone były w ograniczonym zakresie z uwagi na trudne warunki atmosferyczne. Obecnie można zaobserwować wzrost postępu prac zmierzających do zakończenia kolejnych zadań przewidzianych w ramach realizowanego kontraktu. Postęp prac w 2012r.:
W okresie sprawozdawczym za styczeń wykonawca przeprowadził następujące roboty budowlano-montażowe :

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Dębowej i Topolowej z rur:
Ogólne zaawansowanie rzeczowe w okresie sprawozdawczym (procentowo) – 0,15% wykonania
Ogólne zaawansowanie rzeczowe projektu narastająco (procentowo) –84,27% wykonania.
W okresie sprawozdawczym za marzec wykonawca przeprowadził następujące roboty budowlano-montażowe :
 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Osiedla Chechły z rur:
  • PVC dn 160, 200, 250, 315 - 769,65 m
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Osiedla Śródmieście z rur
  • PVC dn 200, 160 - 23,50
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Dębowej i Topolowej z rur:
  • PVC dn 160 - 122,55m
Ogólne zaawansowanie rzeczowe w okresie sprawozdawczym (procentowo) – 1,42% wykonania
Ogólne zaawansowanie rzeczowe projektu narastająco (procentowo) –85,69% wykonania.


„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce –etap I” W 2011 roku prowadzono intensywne prace związane z realizacją projektu. Dzięki sprzyjającym warunkom udało się utrzymać zaplanowane w harmonogramie robót tempo prac. Większość prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnejsty została już ukończona. Do dalszej realizacji pozostały jedynie niewielkie odcinki sieci w rejonie Os. Chechły. W miarę postępu robót budowlanych Wykonawca przedstawiał do odbioru Inżynierowi Kontraktu ukończone fragmenty sieci, dzięki czemu możliwe było rozpoczęcie prac związanych z wykonywaniem przyłączy do budynków mieszkalnych. Obecnie zakończono już prace związane z wykonywaniem przyłączy do kanalizacji w rejonie ulic Monte Cassino, Grendysa, Kilińskiego, Wyspiańskiego, Lisa Kuli oraz Witosa. Przyłącza w chwili obecnej realizowane są w kolejnych rejonach tj. wzdłuż ul. Grunwaldzkiej oraz Mickiewicza a także w rejonie ulic Dębowej i Topolowej. W dalszej kolejności planowane są prace w na pozostałych obszarach jednak aby możliwe było wykonywanie przyłączy konieczne jest uruchomienie pompowni ścieków. Montaż pompowni przewidziany jest na koniec pierwszego kwartału co umożliwi prowadzenie dalszych podłączeń w rejonie Os. Śródmieście oraz Os. Chechły. Do końca 2011 roku udało się wykonać ponad 240 nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Ogólnie w ciągu całego roku wykonano ponad 21 900,00mb sieci wraz z przyłączami przyłączami. Oprócz robóstyct związanych z budową kanalizacji sanitarnej zrealizowano również w ramach projektu budowę kanalizacji deszczowej w rejonie Os. Za Stadionem. Dodatkowo projekt przewiduje swoim zakresem częściową przebudowę dróg osiedlowych. Wykonawca robót wykonał po nawierzchnię asfaltową na ulicy Topolowej a obecnie prowadzi prace związane z budową od podstaw nowej drogi biegnącej od ul. Mickiewicza w kierunku obwodnicy. Zaawansowanie rzeczowe projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce –etap I” kształtuje się na poziomie 85% a zakończenie prac budowlanych przewidziano na koniec 2012 roku.


W okresie sprawozdawczym za miesiąc wrzesień wykonawca przeprowadził następujące roboty budowlano-montażowe :

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Osiedla Chechły z rur:
  • PCV dn 200 o dł. 158,60m,
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. Śródmieście z rur:
  • PCV dn 200 o dł. 185,00m,
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego, Polnej, Monte Cassino z rur:
  • PCV dn 160 o dł. 141,75m,
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Witosa i Sportowej z rur:
  • PCV dn 160,200 o dł. 217,75m,
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Dębowej i Topolowej z rur:
  • PCV dn 200 o dł. 164,25m,
  • Wipro 600 o dł. 63,70m,
  • PRAGMA dn 630 18,00m
Ogólne zaawansowanie rzeczowe w okresie sprawozdawczym (procentowo) – 2,43 % wykonania Ogólne zaawansowanie rzeczowe projektu narastająco (procentowo) –71,04 % wykonania.


Targi Budownictwa

W dniach 9-11 września w Rzeszowie odbywały się „Podkarpackie Targi Budownictwa i Nieruchomości Techniki Grzewczej i Instalacyjnej. Wśród wystawców ponownie znalazła się także jednostka realizująca projekt pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce – etap I”. Na targach zaprezentowano zakres projektu, stopień realizacji zadań oraz plany na ten rok. W trakcie targów można było również uzyskać wszelkie informacje na temat realizowanego projektu jak i również na inne zagadnienia związane bezpośrednio z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.


W okresie sprawozdawczym za miesiąc sierpień wykonawca przeprowadził następujące roboty budowlano-montażowe :

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Chechły z rur:
  • PCV dn 160, 200, 250 o dł. 340,40m,
  • PE dn 140, 160 o dł. 174,10m,
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. Śródmieście z rur:
  • PCV dn 160, 200 o dł. 283,90m,
  • PE dn 90 o dł. 31,40m,
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego, Polnej, Monte Cassino z rur:
  • PCV dn 160 o dł. 96,70m.
Ogólne zaawansowanie rzeczowe w okresie sprawozdawczym (procentowo) – 2,70 % wykonania
Ogólne zaawansowanie rzeczowe projektu narastająco (procentowo) – 68,61% wykonania.


W okresie sprawozdawczym za miesiąc maj wykonawca przeprowadził następujące roboty budowlano-montażowe :

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Osiedla Chechły z rur:
  • PCV dn 160, 200, 250, 315 o dł. 1478,20m,
  • PE dn 90, 110, 140 o dł. 205,85m,
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. Śródmieście z rur:
  • PCV dn 160, 200, 250 o dł. 436,75m,
  • PE dn 90 o dł. 115,85m,
 3. Budowa kanlizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego, Polnej, Monte Cassino z rur:
  • PCV dn 160, 200 o dł. 122,30m.
Ogólne zaawansowanie rzeczowe w okresie sprawozdawczym (procentowo) – 3,73 % wykonania
Ogólne zaawansowanie rzeczowe projektu narastająco (procentowo) – 58,48% wykonania.


POPRAWIĄ SIĘ WARUNKI ŻYCIA DLA MIESZKAŃCÓW

 1. Skąd wziął się pomysł realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej? Realizacja zadania jest kontynuacją inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowanej przez Gminę Ropczyce. Z uwagi na wielkość aglomeracji Ropczyce wynoszącą ponad 15 tys. mieszkańców zaistniała możliwość realizacji zadań z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności a dokładniej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po spotkaniu w 2007r. z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zapadła decyzja o rozpoczęciu przygotowania wniosku. Personalnie decyzję podjął Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak przy współudziale ówczesnego kierownika Roberta Kuraszkiewicza oraz moim.
 2. Co miało wpływ na określenie zakresu realizowanego projektu? Zakres wniosku o dofinansowanie obejmował tereny, na które została opracowana dokumentacja techniczna będąca na etapie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Dodatkowo zakres realizowanego projektu miał obejmować centrum miasta i zwartą zabudowę w celu uzyskania jak najwyższej koncentracji odbiorców na 1 km sieci. Było to warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Minimalny wskaźnik potrzebny od uzyskania dofinansowania wynosi 120 osób na 1 kilometr sieci kanalizacyjnej.
 3. Jak długo trwał proces przygotowania niezbędnej dokumentacji? Czy ciężko jest uzyskać dofinansowanie ze środków UE? Pierwsze prace projektowe rozpoczęto w 2005 roku, jednak problemy związane z ustaleniem tras przebiegu kanalizacji spowodowały przedłużenie prac projektowych. Jednocześnie trwały prace związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego, który miał zostać złożony w ramach pierwszego naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zlecone zostało firmie Grontmij opracowanie studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy Robót. W maju 2008r. złożony został wniosek o dofinansowanie który był oceniony przez panel ekspertów na szczeblu wojewódzkim oraz krajowym. Nieznacznej modyfikacji uległ zakres wniosku. Ostatecznie w marcu 2009r. nastąpiło podpisanie w WFOŚiGW w Rzeszowie umowy o dofinansowanie.
 4. Jak ocenia Pan postęp prac związanych z realizacją projektu? Do dnia dzisiejszego oprócz wyłonienia Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy Robót w wyniku przeprowadzonych postępowań praktycznie bez przerwy prowadzone są prace budowlane. Wykonano między innymi wodociąg wzdłuż ul. Borki Chechelskie, sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ZOZ-u w Ropczycach, częściowo sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mickiewicza oraz część sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kilińskiego, Grendysa, Mt. Cassino, Mickiewicza. Obecnie wykonawca skupia siły robocze w rejonie os. Chechły, wzdłuż ul. 3 Maja. Postęp prac związanych z realizacja projektu przebiega zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i nie ma obecnie zagrożenia terminu zakończenia budowy do 15.10.2012r.
 5. Na jakie problemy i trudności napotyka się przy realizacji tego typu projektów? Główne problemy przy realizacji tego typu projektów liniowych to przejścia kanalizacji przez tereny prywatne. Właściciele posesji chcieliby by kanalizacja przebiegała wg ich własnych wizji a nie wcześniej uzgodnionych i zaprojektowanych tras sieci kanalizacji sanitarnych na których kształt mieli wpływ. Zdarza się też, że zagospodarowanie terenów objętych projektem w przestrzeni czasowej uległo pewnym zmianom i modyfikacjom, co będzie wymagało zmian i aneksów do projektów wykonawczych. Nie wszyscy mieszkańcy w pełni zdają sobie sprawę z konieczności budowy kanalizacji i wykonania przyłącza kanalizacyjnego, które jest obowiązkiem każdego mieszkańca.
 6. Jaki jest zakres prac przewidzianych na ten rok? Zakres prac przewidziany na rok 2011 obejmuje budowę sieci wraz z przyłączami o długości około 15 km oraz 10 pompowni ścieków za łączną kwotę ok. 8 mln zł.
 7. Jakie korzyści niesie za sobą realizacja projektu pn „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce – etap I”? Przedmiotem projektu jest kompleksowa rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Ropczyce. Dzięki realizacji zadań przewidzianych w projekcie poprawią się warunki życia i zdrowia mieszkańców (podwyższenie się bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego). Konkurencyjność gospodarcza regionu znacznie się poprawi dzięki zapewnieniu warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych ale także rozwojowi infrastruktury technicznej na terenie miasta Ropczyce. Jest to również ważny krok do osiągnięcia stanu środowiska naturalnego wymaganego dyrektywami Unii Europejskiej oraz do jego ochrony. Budowa kanalizacji przyczyni się również do ochrony wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP-425 stanowiącego istotne źródło zaopatrzenia ludności w wodę pitną.
 8. Kto w PUK zajmuje się realizacja projektu? W celu realizacji projektu wyodrębniono w PUK oddzielną jednostkę zajmującą się wyłącznie projektem. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy jednostki mogą lepiej realizować zadania związane z projektem którego zakres możemy określić jako duży. Ponadto w biurze JRP można uzyskać wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu a także zapoznać się z dokumentacją techniczną i zawrzeć stosowne umowy celem wykonania przyłącza kanalizacyjnego.
 9. Czy Pana zdaniem projekt uda się zakończyć w przewidzianym na realizację terminie? Tak, w tej chwili termin zakończenia projektu to 15.10.2012 i nie jest on w żaden sposób zagrożony.
 10. Jak Pan z perspektywy czasu ocenia decyzję o przygotowaniu wniosku aplikacyjnego? Decyzja o przygotowaniu wniosku była jedyną w tym czasie słuszną decyzją. Pozwoliła ona na objęcie obszarem kanalizacji większej części terenu miasta Ropczyce. Bez uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej z ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko prace nie mogły by być prowadzone w tak szerokim zakresie z uwagi na brak środków finansowych do tego potrzebnych.
 11. Czy PUK Sp. z o.o. planuje realizację kolejnych projektów z wykorzystaniem dofinansowania ze środków UE? Za wcześnie na takie pytanie. Do realizacji każdego wniosku wymagany jest kapitał własny potrzebny na częściowy udział w projekcie. Będzie to możliwe po realizacji obecnego wniosku i spłacie kredytów zaciągniętych na ten cel, a to dość odległa perspektywa.


Targi Budownictwa

W dniach 4-6 marca w Rzeszowie odbywały się „Podkarpackie Targi Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów oraz Targi Nieruchomości”. Wśród wystawców znalazła się także jednostka realizująca projekt pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce – etap I”. Na targach zaprezentowano zakres projektu, stopień realizacji zadań oraz plany na ten rok. Dodatkowo przygotowana został multimedialna prezentacja przedstawiająca historię realizacji projektu. W trakcie targów można było również uzyskać wszelkie informacje na temat realizowanego projektu jak i również na inne zagadnienia związane bezpośrednio z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.


W grudniu mimo ciężkich warunków atmosferycznych utrzymano tempo prowadzonych prac. Wykonawca robót w okresie rozliczeniowym przeprowadził następujące roboty budowlano-montażowe :

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Osiedla Chcechły z rur:
  • PCV dn 200, 250 - 1637,55m,
  • PVC dn 160 - 125,55m,
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dębowej i Topolowej z rur:
  • WIPRO o dł. 147,20m,
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ZOZ-u, ul. Wyszyńskiego z rur:
  • PCV dn 200 - 93,50m,
  • PCV dn 160 - 137,10m,
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wyspiańskiego, Polnej i M. Cassino:
  • PCV dn 160 - 35,70m.
Ogólne zaawansowanie rzeczowe w okresie sprawozdawczym (procentowo) – 3,95 % wykonania
Ogólne zaawansowanie rzeczowe projektu narastająco (procentowo) – 38,24% wykonania.


Budowa kanalizacji w ramach projektu
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce –etap I”

Przez cały rok prowadzone są prace przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce –etap I”. Pomimo utrudnień wynikających z charakterystyki terenu objętego projektem jak i również klęski powodzi, która dotknęła nasze miasto udało się utrzymać tempo oraz zakres prac przedstawionych w harmonogramie robót budowlanych. Do chwili obecnej udało się wykonać sieć wodociągową wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Borki Chechelskie o łącznej długości blisko 2 000 metrów. Wykonano blisko 500 metrów kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Masarskiej i ulicy Mickiewicza, a także wybudowano główne nitki sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wyspiańskiego, Polnej, Monte Cassino. Prace związane z budową sieci kanalizacyjnej zakończono także w rejonie Os. Za Stadionem, ulic W. Witosa, Sportowej, Dębowej i Topolowej. W rejonie ZOZ-u przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego oraz ul. Wierzbowe Miasto oprócz głównych nitek kanalizacji udało się również zainstalować pierwszą z jedenastu przepompowni ścieków. W ostatnich tygodniach skupiono się głównie na wykonywaniu projektu w rejonie Os. Chechły. Prace w tym rejonie są bardzo rozległe, aby wykonać długie odcinki sieci zaprojektowane na znacznych głębokościach wymagane są określone warunki. Wykonawca zdecydował się na ich realizację w okresie zimowym z uwagi na fakt, iż duża część sieci przebiega przez grunty rolne. Dodatkowo blisko przebiegająca rzeka oraz gęsto ułożone drenaże utrudniają ich wykonanie. Realizacja projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce –etap I” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa przebiega w sposób sprawny i zgodnie z harmonogramem prac. Przeprowadzona przez WFOŚ i GW w Rzeszowie kontrola wykazała prawidłowość realizacji projektu oraz brak zagrożenia terminu wykonania przewidzianego na rok 2012. W listopadzie postęp prac określono na 6,08%, położono blisko 3 847 metrów sieci kanalizacyjnej. Ogólne zaawansowanie rzeczowe projektu wynosi 34,29%, wykonano ponad 18 841 metrów sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami.


Wykonawca Robót przeprowadził w październiku następujące roboty budowlano-montażowe :

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Osiedla Chechły z rur:
  • PCV dn 200, 250 - 1581,50m,
  • PVC dn 160 - 434,05m,
  • PE o dł. 263m,
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dębowej i Topolowej z rur:
  • PCV dm 200 - 189 m,
  • PVC dn 160 - 40,20m,
  • WIPRO o dł. 181m,
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wyspiańskiego, Polnej i M. Cassino:
  • PCV dn 200 - 57m,
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wyspiańskiego, Polnej i M. Cassino:
  • PCV dn 200 - 56,30m,
  • PCV dn 160 - 42m,
Ogólne zaawansowanie rzeczowe w okresie sprawozdawczym (procentowo) – 4,66 % wykonania Ogólne zaawansowanie rzeczowe narastająco (procentowo) – 28,21% wykonania.


We wrześniu wykonano następujące prace budowlano montażowe:

W sierpniu prowadzone były dalsze prace przy budowie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Ropczyce w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce – etap I”, nr. POIS.01.01.00-00-026/08”. Zawansowanie rzeczowe projektu w sierpniu wyniosło ogółem 20,99% wykonania całości projektu. Ogólne zaawansowanie rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosło 2,82% wykonania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca Robót przeprowadził następujące roboty budowlano-montażowe:


Koniec prac w rejonie ul. Wierzbowe Miasto i Monte Cassino.

Obecnie dobiega końca kolejny etap prac przy budowie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Ropczyce w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce – etap I”, nr. POIS.01.01.00-00-026/08”. Przez ostatnie miesiące wykonawca robót budowlanych prowadził intensywne prace w rejonie ul. Wierzbowe Miasto. Prace prowadzone w podmokłym ternie dodatkowo utrudniała często niesprzyjająca deszczowa pogoda. Zaprojektowana w tym regionie główna nitka kanalizacji sanitarnej Ø200mm biegnie w drodze osiedlowej. Prace prowadzone były częściowo z użyciem podwiertu sterowanego w miejscach umożliwiający jego zastosowanie. Oprósz około 400 metrów kanalizacji sanitarnej wykonany został odcinek kanalizacji deszczowej o długości około 110 metrów, dzięki czemu rozwiązany zostanie problem podtapiania pobliskich nieruchomości przez wody opadowe. Po zakończonych pracach zostanie odbudowana nawierzchnia drogi osiedlowej. Równocześnie ku końcowi zmierzają prace prowadzone w rejonie ulic Polnej oraz Monte Cassino. Wykonany został odcinek kanalizacji sanitarnej o długości około 320 metrów i średnicy Ø315mm. Charakter gruntu w tym rejonie również uniemożliwił zastosowanie metody podwietu sterowanego na całej trasie zaprojektowanej kanalizacji, co miało bezpośredni wpływ na czas realizowania tego zadania. Nitka kanalizacji sanitarnej położona jest na znacznej głębokości, co wymagało wykonania głębokich wykopów oraz ich odpowiedniego zabezpieczenia. Po wykonaniu prac budowlanych wykonawca wykonał nową podbudowę dróg które zostały uszkodzone w wyniku prowadzonych prac, w dalszej kolejności zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa. Ogólne zaawansowanie rzeczowe projektu pod nazwą „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce – etap I” wyniosło 20.99% wykonania całości projektu.


Dalsze prace przy budowie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Ropczyce w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce – etap I”, nr. POIS.01.01.00-00-026/08”. Zawansowanie rzeczowe projektu w lipcu wyniosło 18,17% wykonania całości projektu. Ogólne zaawansowanie rzeczowe w okresie sprawozdawczym (lipiec) wyniosło 3,15% wykonania.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca Robót przeprowadził następujące roboty budowlano-montażowe:


Zaawansowanie rzeczowe w okresie sprawozdawczym za miesiąc czerwiec wynisło 1,61% wykonania. Prowadzone prace objęły swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej z rur PCV o dł. 158,55 mb, budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dębowej i Topolowej dł. 584,2 mb. W maju 2010r. wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wyspiańskiego, Polnej, M. Cassino z rur PCV o dł.358,50 mb, w rejonie ZOZ-u z rur PCV o dł. 823,35 mb, w rejonie ul. Witosa z rur PCV o dł. 500,85 mb, w rejonie u. Dębowej i Topolowej dł. 203,60 mb. Dotychczasowe prace prowadzone do końca marca 2010r. objęły swoim zakresem rejon Śródmieścia i prowadzone są obecnie przy ulicy Sportowej oraz ul. Mickiewicza. Ponadto wykonane zostały niektóre odcinki przy ul. Dębowej, oraz ul. Monte Cassino. W pierwszej kolejności wykonawca skupi się na ułożeniu głównych ciągów kanalizacji oraz wybudowaniu przepompowni ścieków. Dopiero po wykonaniu tych elementów możliwe będzie podłączanie przyszłych użytkowników kanalizacji. Równocześnie prowadzone są prace mające na celu przywrócenie do stanu pierwotnego terenów, na których prace zostały zakończone. Zakres rzeczowy wykonany od początku budowy obejmuje swoim zakresem: -Sieć wodociągową przy ul. Borki Chechelskie o długości 2275 mb, - Kanalizację sanitarną w rejonie ZOZ -wykonano 2660 mb, - Kanalizację sanitarną w rejonie ul. Witosa i Sportowej –wykonano 1298,0 mb, - Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wyspiańskiego, ul. Grendysa, ul. Polna –wykonano 1325,5 mb, Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę umożliwiają wykonanie projektu w zaplanowanym terminie. Szybkie zakończenie projektu z pewnością poprawi warunki życia mieszkańców ale także pozytywnie przyczyni się do ochrony podziemnych zbiorników wody, które są źródłem dostarczanej wody pitnej dla miasta i gminy Ropczyce. Woda głębinowa dla mieszkańców Ropczyc czerpana jest ze studni głębinowych zlokalizowanych w części północnej miasta i poprzez rurociągi tłoczne transportowana do STACJI UZDATNIANIA przy ul. Rataja. Następnie przez układ pompowni, rurociągów przesyłowych i przyłączy bezpośrednio do mieszkańców. Woda głębinowa posiada bardzo dobre walory smakowe i chemiczne. Ze względów sanitarnych poddawana jest jedynie chlorowaniu przeciw wtórnym zanieczyszczeniom powstającym w rurociągach. Chrońmy nasze dobro, nasze czyste środowisko, nasze zdrowie i zdrowie naszych bliskich. Budowa kanalizacji, oczyszczalni ścieków i szczelne szamba jest tym elementem który wpływa na długość i jakość naszego życia. Zostawmy w spadku naszym dzieciom nie tylko dobra materialne ale również czyste środowisko.


Budowa kanalizacji w toku.

Budowa kanalizacji w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce –etap I” nabiera szybkiego tempa i postępuje zgodnie z harmonogramem robót przedstawionym przez wykonawcę robót budowlanych. Prace, mimo iż prowadzone są w ciężkich warunkach wynikających z charakteru terenu oraz przy mało sprzyjającej zimowej aurze, stale posuwają się do przodu. Obecnie wykonywane są główne linie nowej kanalizacji sanitarnej a w dalszym terminie podłączane będą budynki ujęte w ramach projektu. Zakończenie prac prowadzonych obecnie w rejonie ulicy W. Witosa oraz ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego zaplanowane jest na koniec września bieżącego roku. Rozpoczęto również prace w rejonie ul. Wyspiańskiego, zakończenie tego etapu przewidziano w połowie przyszłego roku. Równocześnie prowadzone są prace związane z budową kanalizacji przy ul. Grendysa oraz przy ul. Kilińskiego. Wkrótce rozpoczęte zostaną prace w rejonie ul. Monte Cassino która została zaplanowana jako kolejny etap budowy. .DSC00012Dotychczas wykonano główne ciągi kanalizacji o łącznej długości przeszło 5000 metrów Wszelkie informację odnośnie realizacji projektu oraz planowanych terminów budowy kolejnych etapów można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w biurze Jednostki Realizującej Projekt.

Pierwsza łopata wbita!

We wtorek 24 listopada przy ulicy Borki Chechelskie w Ropczycach miała miejsce inauguracja długo oczekiwanych robót budowlanych w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce – etap I” który zakłada rozbudowę miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągu oraz kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ropczyce. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz miasta oraz wykonawcy. Symbolicznego wbicia łopaty na trasie zaplanowanych prac dokonali: Pan Bolesław Bujak- Burmistrz Ropczyc, Pan Janusz Środa- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ropczycach, Pan Józef Misiura- Przewodniczący Rady Miejskiej w Ropczycach, Pan Janusz Wasylewicz- Prezes Zarządu WAFRO S.A., Pan Henryk Babiarz- Inspektor Nadzoru, Pan Ewaryst Szopińsk- Inżynier Kontraktu. Zaproszeni goście nie kryli satysfakcji z faktu rozpoczęcia robót, podkreślano równocześnie wagę rozpoczynanego przedsięwzięcia, a także potrzebę współpracy z mieszkańcami w celu maksymalizacji korzyści płynących z realizacji projektu oraz zminimalizowania uciążliwości wynikających z prowadzenia prac budowlanych. W pierwszej kolejności wykonany zostanie wodociąg z rury PE Ø 100 wraz z przyłączami wzdłuż ulicy Borki Chechelskie przy którym prowadzone są obecnie prace.


Przetarg na roboty budowlane zakończony.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach Sp. z o.o. zawarło w piątek 16 października umowę na wykonywanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce – etap I”, nr. POIS.01.01.00-00-026/08. Zwycięzcą przetargu został wyłoniony poprzez wybór najkorzystniejszej oferty cenowej. Najlepsza okazała sie oferta Firmy WAFRO S.A. z Brzozowa. Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. W imieniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych umowę podpisał Pan Janusz Środa- Prezes Zarządu oraz Pani Anna Bukowska- Główny Księgowy, Firmę WAFRO reprezentował Pan Janusz Wasylewicz- Prezes Zarządu oraz Pan Włodzimierz Prorok- Wiceprezes Zarządu. Na spotkanie przybyli również zaproszeni przedstawiciele władz Ropczyc Pan Bolesław Bujak- Burmistrz Ropczyc oraz Pan Józef Misiura- Przewodniczący Rady Miejskiej oraz przedstawiciel Inżyniera Kontraktu Pan Janusz Jędrusiak.


Umowa z Inżynierem Kontraktu podpisana.

W środę 9 września w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ropczycach podpisana została umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce – etap I”, nr. POIS.01.01.00-00-026/08. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Planowanym efektem końcowym przedsięwzięcia jest podłączenie około 700 budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej oraz 15 budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej. Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera została zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Ropczycach Sp. z o.o. a Konsorcjum Firm MGGP S.A. Tarnów oraz Krośnieńską Dyrekcją Inwestycji Sp. z o.o. W imieniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych umowę podpisał Pan Janusz Środa- Prezes Zarządu oraz Pani Anna Bukowska- Główny Księgowy, Konsorcjum firm MGGP oraz KDI reprezentował Pan Franciszek Gryboś- Prezes Zarządu MGGP S.A. Na spotkanie przybyli również zaproszeni przedstawiciel władz Ropczyc Pan Bolesław Bujak- Burmistrz Ropczyc oraz Pan Józef Misiura- Przewodniczący Rady Miejskiej.